W - WHAT IS UNIQUE ABOUT YOU?

Något som vi verkligen har märkt under vår tid här i USA är hur lätt det är för folk att ge komplimanger och säga snälla saker. Helt okända människor kan stoppa en på gatan och ge en komplimanger som "You look gorgeous", "I love your shoes" och "Supermodels", och varje gång blir man lika överraskad. Känns som att vi har fått mer komplimanger under våra 2 veckor här än under hela vårt liv i Sverige haha. Folk är genuint intresserade av oss och vilka vi är.

Svenskar överlag har väldigt svårt att unna andra människor något bra, man ska helst inte prata om vad man har uppnått eller vad man har möjlighet till för då blir det direkt klassat som skryt. Kommer speciellt ihåg ett tillfälle när vi hade lagt ut här på bloggen att vi hade varit ute och åkt våra skotrar en sommardag, och fick en kommentar där en person hade skrivit "ni beh ver faktiskt inte lägga ut att ni har varit ute och åkt skoter, ni kan ha haft en jättebra dag men ni behöver inte visa det, kom ner på jorden". Eller som den gången vi skrev ett inlägg här på bloggen om vår uppväxt och om vad vår familj har uppnått, och det var en person som var tvungen att kommentera "förstår inte varför ni skrev det här inlägget, ni skäms ju inte alls." Det här var verkligen ett klockrent exempel på den svenska jantelagen, du ska helst inte prata om något som kan få dig att verka ha det bättre än någon annan, för då sticker du ut från mängden och det ska man helst inte göra i Sverige. Sverige är ett land där varje person ska bli respekterad för den man är, men är du annorlunda och inte vill vara lagom blir det helt plötsligt svårare med den respekten. Man ska helst skämmas och ursäkta sig för sina framgångar i livet, än att vara stolt, för är du stolt så "tror du ju att du r något." Våra vänner i USA berättade att det är tvärtom här, för här vill de veta vad som är unikt med just dig.

Varför är det så svårt att glädjas för andras framgång? Vi tror anledningen är att människor är rädda för att se andra lyckas utan att de har lyckats själva.Vi tror på att om du unnar andra glädje över deras framgång kommer du att lyckas så mycket bättre själv. Vad tror ni?

Something that we really have noticed during our time here in the US is how easy it is for people to give compliments and say nice things. Completely unknown people can stop you on the street and give compliments like "You look gorgeous," "I love your shoes" and "Supermodels", and every time we become so surprised. Feels like we've gotten more compliments during our 2 weeks here than in our entire life in Sweden haha. People are genuinely interested in us and who we are.

It is hard for Swedes in general to treat other people something good, you should rather not talk about what you have achieved or what you are able to do, because then it will be directly classified as boasting. We especially remember one occasion when we had made a post here on the blog, with pictures of our day going our jet skis a summer day and got a comment where someone had written "yo u actually don't need to publish that you've been out riding the jet skis, you may have had a great day, but you don't have to show it, come down to earth." Or the time when we had wrote a post here on the blog about our childhood and what our family has achieved, and there was a person who had to comment "I do not understand why you wrote this post, you are not ashamed at all." This was a perfect example of the Swedish "jantelagen", you should not talk about something that can make you seem to have it better than anyone else, because then you stand out from the crowd and you should not do so in Sweden. Sweden is a country where every person must be respected for who they are, but if you are different and do not want to be to little or to much, it's more difficult with this respect. You should preferably be ashamed and apologize for your success in life than to be proud, because if you are proud you "think that you are something." Our friends in the US told us that it is not the same here, because here they want to know what is unique about you.

Why is it so hard to be happy for others' success? We believe the reason is that people are afraid to see others succeed, if they have not done it themselves. We believe that if you do indulge joy at others' success, you will succeed so much better yourself. What do you think?

]]

Gillar

Kommentarer